Īstenotie projekti

Veiksmīgi ir noslēgts projekts “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”

AVIS 

AVIS izstrāde tika veikta 3 kārtās.

23.02.2022. tika noslēgts līgums par AVIS pilnveidi (2.kārtas 1.daļa), kura ietvaros ir veikta AVIS migrēšana uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūru, ir izstrādāti papildinājumi Braukšanas maksas atvieglojumu informācijas sistēmas integrācijas atbalstam ar AVIS, izstrādāts izstrādāts AVIS pašapkalpošanās portāls, kas pieejams produktīvajā vidē, kā arī izstrādāti atvieglojumu moduļa papildinājumi. 30.09.2022. tika noslēgta AVIS pilnveides 2.kārtas 1.daļas izstrāde.

26.09.2022 tika noslēgts līgums par AVIS pilnveides 2.kārtas 2. daļas izstrādi. Tās ietvaros ir plānots pilnveidot AVIS pašapkalpošanās portālā esošo funkcionalitāti, veikt integrāciju ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR), lai AVIS spētu izgūt nepieciešamos atvieglojumu norādījumu datus, izmantojot ārējos datu devējus. AVIS 2.kārtas 2.daļas izstrādes darbi ilgs līdz 2023.gada 31.augustam.

25.05.2023. paralēli projekta īstenošanai VARAM tika izveidota AVIS attīstības virzības vadības grupa, kuras ietvaros tika noteikti Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas tālākas stratēģiskās attīstības mērķi un pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, ierosināti priekšlikumi par tālāku Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas attīstīšanu un pilnveidi. Darba grupā piedalījās pārstāvji no Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības, Valmieras novada pašvaldības, Ventspils valstspilsētas pašvaldības, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. 

18.09.2023. tika noslēgts līgums par AVIS pilnveides 2.kārtas 3. daļas izstrādi, nodrošinot AVIS programmatūras pilnveides 2.kārtas noslēgšanu. 

AVIS risinājuma ietvaros tika:

1. izstrādāta integrāciju ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (turpmāk - DAGR), lai nodrošinātu elektroniskā atvieglojumu pārvaldības procesā intensīvi izmantoto datu pieprasījumu ātrdarbīgu apstrādi, neveidojot individuālas datu apmaiņu saskarnes ar valsts iestāžu reģistriem un IS, lai varētu veikt precīzu atvieglojumu norādījumu uzskaiti, pārvaldību un izpildi;

2. nodrošināta darba vide atvieglojumu devējiem, kurā iespējams elektroniski piešķirt, prioritizēt un pārvaldīt atvieglojumu norādījumus, administrēt atvieglojumu saņēmēju personas grupas un izsniegtos identifikācijas līdzekļus, kā arī pārskatīt izmantoto atvieglojumu darījumu datus;

3. nodrošināta darba vide atvieglojumu pakalpojumu sniedzējam, lai administrētu savas identifikācijas un darījumu sistēmas, kuras integrētas ar AVIS, pakalpojumu nodrošināšanas vietas, kā arī pārvaldītu sniegto atvieglojumu darījumu datus;

4. pilnveidota AVIS administratora darba vide, atbilstoši nepieciešamajiem funkcionālajiem uzlabojumiem;

5. pilnveidota atvieglojumu prioritāšu definēšanas un administrēšanas funkcionalitāti;

6. radīta iespēja iedzīvotājiem, atvieglojumu saņēmējiem portālā Latvija.gov.lv saņemt personalizētu informāciju par pieejamiem atvieglojumiem un vienuviet uzskaitīt un pārvaldīt savus individuālos identifikācijas līdzekļus;

7. pilnveidotas sistēmas atskaites, atbilstoši sistēmas lietotāju vajadzībām.

Portāls Latvija.gov.lv

Portāla Latvija.gov.lv pilnveide tika veikta 2. laidienos:

1. No 2022. gada aprīļa līdz 2022.gada decembrim noritēja Latvija.gov.lv pilnveides 1.laidiena izstrādes darbi. Sākot ar 2023. gada 30. janvāra produktīvajā darbībā ir ieviests portāla Latvija.gov.lv jauns dizains tā sākumlapā, informatīvajās lapās, lietotāja darba vietā un e-adreses sadaļā.

2. No 2023.gada janvāra līdz 2023. gada novembrim tika veikta  portāla Latvija.gov.lv 2.laidiena izstrāde. 2023.gada novembrī un decembrī produktīvā darbībā ieviests portāla jaunais dizainu visās sadaļās, veikta pakalpojumu kataloga un dzīves situāciju satura atspoguļošana portālā no Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) jaunajā dizainā. Tāpat produkcijā Latvija.gov.lv lietotāja darba vietā uzstādīts Personas datu pārlūkošanas pakalpojums un noris tā papildināšanu ar personas datiem, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR).

Abos laidienos īstenota portāla Latvija.gov.lv arhitektūras modernizēšana un veiktie darbi ir uzlabojuši portāla pieejamība mobilajās iekārtās, e-adreses sarakstes tīmekļa pakalpju veiktspēju un kopumā modernizējuši portālā izmantotās tehnoloģijas un risinājumus.

Paralēli atbilstoši noslēgtam līgumam par Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma attīstīšanu, izstrādāti risinājuma pilnveidojumi, lai modernizētu tā arhitektūru un uzlabotu veiktspēju saistībā ar oficiālās elektroniskās adreses lietošanas apjoma pieaugumu. Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma pilnveidošanu pabeigta 2023.gada decembrī.

Ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi" – portāla iespēju paplašināšanai atbilstoši projekta aktivitātēm, papildinot tiesisko regulējumu ar iespējām Latvija.gov.lv piekļūt personas datu pārlūkošanas pakalpojumam un portālā nodrošināt pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem.

VPVKAC

Tika noslēgts sadarbības līgums ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību šīs projekta darbības īstenošanai. Kā arī tika veikts iepirkums "Programmēšanas darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei”, kas paredzēts, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu, izstrādājot attālināta ierēdņa videoiezvana moduli, vienoto iestāžu speciālistu pieejamības rindu pārvaldības sistēmu, kā arī palielinot VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma veiktspēju.

Ir veiksmīgi noslēgušies izstrādes darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei, ekspluatācijā, kas ietver videozvanu ierakstīšanas un pēcapstrādes funkcionalitāti. Ir paaugstināta infrastruktūras veiktspēja, kā arī izveidota plaša auditācijas sistēma, kas paaugstina gan risinājuma drošību, gan ļauj daudz ātrāk un precīzāk konstatēt un novērst novirzes VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma darbībā, ja tādas rodas. Pabeigts darbs pie VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma e-pakalpojuma izveides un integrācijas jaunajā Latvija.gov.lv portāla infrastruktūrā.

Projekta īstenošanas statuss uz 2023. gada 14.decembri

22.08.2019.

Latvijas Zvērinātu notāru padome sadarbības partnera statusā piedalās projektā Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma", kura mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus. Sadarbības mērķis - paplašināt oficiālās elektroniskās adreses lietojamību, iekļaujot tās lietotāju lokā zvērinātus notārus.

Sadarbības rezultāti - zvērināti notāri valsts iestādēm un personām ir sasniedzami, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, un var saņemt un sūtīt ziņojumus, izmantojot Notāru informācijas sistēmas savienojumu ar oficiālās elektroniskās adreses (drošas elektroniskas piegādes platformas) tehnisko risinājumu.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 26 299,35 euro, no kā 22 869 euro ir ERAF finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 20.06.2019. – 31.10.2019.

06.10.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/006

“Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija”

 Projekta mērķi:

1.Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē;

2.Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus un drošu komunikāciju ar institūcijām Latvijā;

3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu.

Projekta galvenās darbības:

Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk FPRIS) plānošana;
prasību izstrāde konsultāciju sniegšanas un kvalitātes vadības iepirkumam;
FPRIS izstrādes un ieviešanas atbalsta iepirkums;
Programmatūras drošības audita un veiktspējas audita iepirkums;
Projekta ieviešanas uzraudzības iepirkums.

FPRIS izstrāde:

FPRIS programmatūras izstrāde;
datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda atveidei latviešu valodā;
jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveide;
virtuālās identitātes piešķiršana.
FPRIS ieviešana, t.sk.:

datu migrācija;
administratoru un lietotāju apmācība.

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2018. – 07.07.2021.

Projekta budžets:

5 000 000 euro, t.sk., 85% jeb 4 250 000 euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem

Projektu īsteno:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ar šādiem Projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Valsts ieņēmumu dienests
Uzņēmumu reģistrs
Tiesu administrācija
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Latvijas Zvērinātu notāru padome