Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontakti, sastāvs un kompetence

Lai saņemtu zvērināta notāra pakalpojumus vai juridisku konsultāciju, aicinām vērsties pie kāda no notāriem!
Visu Latvijas zvērinātu notāru biroju kontaktinformāciju atradīsiet sadaļā "Meklēt notāru".

Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontaktinformācija:
Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 8, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 24202100
E-pasts: info@latvijasnotars.lv

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi:

Raksti mums uz e-adresi 
facebook.com/mansnotars

Rekvizīti:
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000349625
AS "SEB banka"
Bankas kods UNLALV2X
Norēķinu konta Nr. LV04UNLA0002200700649

Latvijas Zvērinātu notāru padome:
Jānis Skrastiņš - priekšsēdētājs
Anta Maldupe-Krūmiņa - priekšsēdētāja vietniece
Zane Ernštreite
Eva Igaune-Sēle
Agris Jaunpujēns
Inese Jaunzeme
Aigars Kaupe
Ilze Metuzāle
Evija Paļuma

Revīzijas komisija:
Inga Dreimane - priekšsēdētāja
Iveta Lūse
Ilona Purmala
Santa Terjohina
Jevgenija Jaunģelže

Disciplinārlietu komisija:
Sandra Stīpniece - priekšsēdētāja
Ilze Freidenfelde - priekšsēdētājas vietniece
Ieva Krūmiņa
Iluta Sauliete
Ilona Grikke

Darbinieki:
Gatis Litvins - rīkotājdirektors
Vija Piziča - rīkotājdirektora vietniece
Dita Reliņa - juridiskās nodaļas vadītāja, juriste
Gunta Lubāne - atbildīgā par Mantojumu reģistru
Anna Marija Onckule - juriste, atbildīgā par notariāta informācijas sistēmām, datu aizsardzības speciāliste
Jānis Lսkaševičs - datorsistēmu administrators

Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija un padomes funkcijas:
Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija ir neatkarīga zvērinātu notāru profesionāla korporācija, kas apvieno visus praktizējošos zvērinātus notārus.
Kolēģijā pēc profesijas principa apvienoti zvērināti notāri, lai rūpētos par savas profesijas prestižu, veicinātu zvērinātu notāru profesionālo izaugsmi, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu, lai izpildītu likumos noteiktos uzdevumus. Kolēģijas kopsapulce ievēlē Latvijas Zvērinātu notāru padomi, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju.
Padome ir uz trīs gadiem ievēlēta zvērinātu notāru pārstāvības un uzraudzības institūcija, kā arī kolēģijas pārvaldes un izpildu institūcija. Padome sanāk kopā reizi mēnesī vai arī biežāk, ja tas nepieciešams. Padome nodrošina kolēģijas statūtos noteikto uzdevumu izpildi un īsteno kopsapulču lēmumus. Padome ir Eiropas Savienības Notāru padomes un Starptautiskās Notāru savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācijas biedrs.

Padomes uzdevumi:

 • Sargāt zvērinātu notāru amata godu un cieņu

 • Pārzināt kolēģijas organizācijas lietas

 • Izstrādāt un apstiprināt noteikumus, kas skar pašas padomes un izpildu aparāta iekšējo darbību

 • Pārstāvēt kolēģiju un izteikt zvērinātu notāru viedokli attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām, kā arī attiecībās ar starptautiskām organizācijām

 • Nodrošināt zvērinātu notāru profesionālo izaugsmi, pieprasīt un apkopot informāciju par zvērinātu notāru praksi

 • Pārzināt zvērinātu notāru palīgu un zvērinātu notāru kandidātu darbību, izskatīt par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, uzlikt disciplinārsodus

 • Pēc zvērināta notāra vai klienta lūguma noteikt atlīdzības apmēru par zvērināta notāra darbībām gadījumos, kad par to takse nav paredzēta vai par to radušās domstarpības

 • Uzraudzīt apdrošināšanas maksājumu savlaicīgu izdarīšanu

 • Dot atzinumu par zvērināta notāra turpmāku atstāšanu amatā, atcelšanu no amata vai pārcelšanu uz citu prakses vietu

 • Sasaukt kopsapulces

 • Sniegt darbības un gada budžeta izpildes pārskatu zvērinātu notāru kopsapulcei