Trauksmes celšana

Latvijas Zvērinātu notāru padome atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu.

Trauksmes celšanas likums nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi - arī Latvijas notariātā - par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Par pārkāpumu ir uzskatāms noticis, notiekošs vai ar pamatotu iestāšanās varbūtību saistāms noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, piemēram, šādās jomās – krāpšana, kukuļošana, izvairīšanās no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējums, darba drošības apdraudējums, cilvēktiesību pārkāpums u.c. Trauksmes celšana ir realizējama tikai tad, ja trauksmes cēlējam ir fakti vai objektīvi pārbaudāma informācija un persona ir gatava šo informāciju izklāstīt. Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana vai kolēģu aprunāšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Par trauksmes cēlēju var būt fiziskā persona (zvērināta notāra vai Latvijas Zvērinātu notāru padomes darbinieki, praktikanti un citas personas, kuras zvērināts notārs vai Latvijas Zvērinātu notāru padome nolīgusi pakalpojuma vai uzdevuma veikšanai).

Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Latvijas Zvērinātu notāru padomes ziņošanas kanālu trauksmes celšanai - e-pasta adresi: trauksmes.celsana@latvijasnotars.lv.

Ziņojumā jānorāda:

1. Tēma: "Trauksmes cēlēja ziņojums".

2. Iespējami detalizēta informācija par faktiem, iesaistītās personas vārdu, uzvārdu un amatu, un pieejamajiem vai pievienotajiem dokumentiem (pierādījumiem).

3. Trauksmes cēlēja vārds, uzvārds, amats, kā arī kontaktinformācija, kuras izmantošanai trauksmes cēlējs dod priekšroku gadījumā, ja ziņojuma izskatīšanas laikā nepieciešams sazināties, lai saņemtu papildus informāciju.

4. Ja attiecināms, norāde par to, kam par pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš, un atbildes kopija vai atreferējums, ja tāda saņemta.

Apstiprinājumu, ka ziņojums saņemts, nosūta septiņu dienu laikā. Ziņojuma izskatīšanas un, ja nepieciešams, galīgā lēmuma pieņemšanas maksimālais termiņš ir trīs mēneši. Ziņojumu saņēmējs un atbildīgā persona ir Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors Gatis Litvins.

Ziņojuma saņēmējs un visas ziņojuma turpmākajā izvērtēšanas procesā iesaistītās personas, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām jebkādām nelabvēlīgām sekām, aizsargā trauksmes cēlēja identitāti - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un jebkādus citus datus, kuri ļautu identificēt trauksmes cēlēju.

Trauksmes cēlēju un viņa radiniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvot no darba vai amata, pazemināt amatā, pārcelt citā darbā vai amatā vai citādi tieši vai netieši radīt viņiem nelabvēlīgas sekas tikai tāpēc, ka trauksmes cēlējs ir sniedzis trauksmes cēlēja ziņojumu. Šīs aizsardzības prasības ir spēkā arī gadījumā, ja trauksme tiek celta ārējās institūcijās vai publiskos kanālos (sk. www.trauksmescelejs.lv). Trauksmes cēlējs nav atbrīvots no iespējamajām sankcijām, ja pārkāpumu ir veicis pats trauksmes cēlējs.

Gadījumos, kad trauksmes cēlējs nesaskata nepieciešamību saņemt anonimitātes garantijas vai aizsardzību, trauksmes celšanas kanāls neatņem tiesības un pienākumus informāciju par iespējamiem un notiekošiem pārkāpumiem un ar tādu iestāšanos saistītiem riskiem atbildīgajai personai apspriest ar konkrēto zvērināto notāru vai Latvijas Zvērinātu notāru padomes locekli.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam, tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī saistītajiem dokumentiem, ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Konsultāciju par trauksmes celšanu var saņemt pie Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektora p.i. Vijas Pizičas (vija.pizica@latvijasnotars.lv, 29104242).