Līgumi

Nekustamā īpašuma pirkuma, dāvinājuma, maiņas vai uztura līgums

Pirkuma līgums – līgums, kurā viena puse (pārdevējs) nodod otrai personai (pircējam) kādu mantisku vērtību, pretī saņemot noteiktu naudas summu.

Dāvinājuma līgums – līgums, kurā viena puse (dāvinātājs) aiz devības piešķir otrai personai (apdāvinātājam) kādu mantisku vērtību, neprasot pretī atlīdzību.

Maiņas līgums – līgums, kurā divi vai vairāki līdzēji apmainās sev piederošām mantiskām vērtībām vai tiesībām.

Uztura līgums – līgums, kurā viena puse (uztura devējs) apņemas periodiski dot otrai pusei (uztura ņēmējam) noteikta apmēra uzturu - naudas līdzekļus un citas lietas un pakalpojumus (kopšana, medicīniska rakstura palīdzība, mājoklis u.tml.), par to pretī saņemot mantisku vērtību.

Dzīvojamās telpās īres līgums - līgums, kurā viena puse piešķir otrai par noteiktu samaksu dzīvojamās telpas lietošanas tiesības.

Cits līgums - zvērināts notārs, atbilstoši līdzēju gribai, sagatavo un notariāli apliecina jebkādu tiesisku līgumu (aizdevuma, īres, nomas, patapinājuma laulības, pilnvarojuma, mantojuma, mantotāja atteikšanās līgumu, cesijas, ķīlas līgumu, priekšlīgumu, pārjaunojumu, izlīgumu u.c.).

! Ja vēlaties noslēgt līgumu, kura neizpildes gadījumā nav jādodas uz tiesu, bet uzreiz var uzsākt tā piespiedu izpildi pie zvērināta tiesu izpildītāja, sazinieties ar zvērinātu notāru.

Kā noslēgt līgumu?

1. No 01.07.2018. on-line vienojoties ar jebkuru notāru par sarunas laiku videokonferences režīmā un elektroniski parakstot līgumu, izmantojot personas apliecību jeb eID karti (kartē jābūt aktivizētam elektroniskajam parakstam).

2. Līdzējiem klātienē vēršoties pie zvērināta notāra ar pasi vai personas apliecību (eID).

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.

Izmaksas atkarīgas no līguma veida un summas, par tām Jūs informēs zvērināts notārs.

Jautājumi par līgumiem?