Atpakaļ pie pakalpojumiem
Līgumi

Zvērināts notārs atbilstoši līdzēju gribai sagatavo un notariāli apliecina jebkādu tiesisku līgumu.

Pirkuma līgums – līgums, kurā viena puse (pārdevējs) nodod otrai personai (pircējam) kādu mantisku vērtību, pretī saņemot noteiktu naudas summu. 

Dāvinājuma līgums – līgums, kurā viena puse (dāvinātājs) aiz devības piešķir otrai personai (apdāvinātājam) kādu mantisku vērtību, neprasot pretī atlīdzību.

Maiņas līgums – līgums, kurā divi vai vairāki līdzēji apmainās sev piederošām mantiskām vērtībām vai tiesībām.

Uztura līgums – līgums, kurā viena puse (uztura devējs) apņemas periodiski dot otrai pusei (uztura ņēmējam) noteikta apmēra uzturu - naudas līdzekļus un citas lietas un pakalpojumus (kopšana, medicīniska rakstura palīdzība, mājoklis u.tml.), par to pretī saņemot mantisku vērtību.

Dzīvojamās telpas īres līgums – līgums, kurā viena puse piešķir otrai par noteiktu samaksu dzīvojamās telpas lietošanas tiesības.

Citi līgumi, ko sagatavo un apliecina notārs: aizdevuma, īres, nomas, patapinājuma, laulības, pilnvarojuma, mantojuma, mantotāja atteikšanās līgumu, cesijas, ķīlas līgumu, priekšlīgumu, pārjaunojumu, izlīgumu u.c.

! Ja vēlaties noslēgt līgumu, kura neizpildes gadījumā nav jādodas uz tiesu, bet uzreiz var uzsākt tā piespiedu izpildi pie zvērināta tiesu izpildītāja, sazinieties ar zvērinātu notāru.

Kā noslēgt līgumu?

1. Tiešsaistē šajā portālā, vienojoties ar jebkuru notāru par virtuālās vizītes laiku videorežīmā un elektroniski parakstot līgumu (nepieciešams eParaksts).

2. Klātienē vēršoties pie zvērināta notāra.

3. Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis.

Kāda ir notāra atlīdzība?

 Notāra amata atlīdzība atkarīga no līguma veida un darījuma summas: 

1) notariālā akta taisīšana par darījumu  - 0,5 % no darījuma summas, bet ne mazāk kā 80 eiro (taksē ietilpst notāra glabājums, tiesību un tiesību nodrošinājuma nostiprināšana zemesgrāmatā vai komercreģistrā  darījuma izpildes pilnīga pārraudzība, amata darbību veikšanai nepieciešamo informācijas sistēmu pārbaude).

2) laulības līguma taisīšana - 80 eiro.

3) notariālā akta taisīšana, ja nav darījuma summa (piem., lietošanas kārtības līgums, mantojuma līgums) - 80 eiro.

4) līguma projekts, ja neseko notariāls akts - 100 eiro.

Papildus pieskaitāma atlīdzība par datu pārbaudēm, PVN, valsts nodeva, tulkojumu un faktiskie izdevumi. Par izmaksām konkrētajā situācijā informēs zvērināts notārs.