Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām

Atbrīvošana no parādsaistībām pie notāra

Prasības parādniekam

Atbrīvojamo parādsaistību rakturs

No 2022.gada 1.janvāra ir iespējams atbrīvoties no parādsaistībām amplitūdā no 500 līdz 5000 eiro, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma (kredīti atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas tamlīdzīgas finansiālas vienošanās veidā). Atbrīvošanas no parādsaistībām mērķis ir veicināt fiziskās personas maksātspējas atjaunošanu, līdzdalību ekonomiskajā vidē un finanšu pratības stiprināšanu.

Kur vērsties, lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanu no parādsaistībām?

Lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanu no parādsaistībām, ir jāvēršas pie zvērināta notāra apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav – faktiskā dzīvesvieta.

Informācija par zvērinātiem notāriem atrodama sadaļā “Meklēt notāru”. Pie zvērināta notāra var vērsties arī ar lūgumu sniegt konsultāciju.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanu no parādsaistībām?

Atbrīvošanas pamatā ir fiziskās personas pieteikums zvērinātam notāram. Lai uzsāktu procesu ir jāaizpilda veidlapa, kas atrodama Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma pielikumā (pieejama arī Tieslietu ministrijas mājaslapā).

Pieteikumam jāpievieno dokumentus, kuri pamato tajā norādītos apstākļus, un dokumentus, kurus Latvijas Banka un kredītinformācijas biroji izsnieguši viena mēneša laikā pirms pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku.

Cik maksā fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām uzsākšana?

Par pieteikuma iesniegšanu un apliecināšanu ir maksājama zvērināta notāra amata atlīdzība (100 eiro, kam pieskaita PVN, t.i., 21 eiro) un valsts nodeva (3,56 eiro), kā arī cita zvērināta notāra amata atlīdzība par papildus uzdotajiem uzdevumiem un faktiskie izdevumi, kas var rasties katrā gadījumā.

PAR PARĀDNIEKU

Vai varu prasīt atbrīvošanu, ja nedzīvoju Latvijā?

Nē, parādniekam ir jābūt sasaistei ar Latvijas Republiku. To konstatēs, ja izpildīsies vismaz viens no šiem nosacījumiem:

1) parādnieks pēdējos 12 mēnešus ir bijis Latvijas Republikas nodokļu maksātājs,

2) parādniekam pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijas Republikā, un viņš saņem sociālos maksājumus no Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem (piemēram, pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību).

Vai vērtēs manu finansiālo stāvokli?

Jā, zvērināts notārs pārliecināsies par ienākumiem un trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statusu.

Fiziskā persona var pretendēt uz fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, ja vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, neskaitot līdzekļus par katru apgādībā esošo bērnu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Savukārt trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss var arī nebūt pieteikuma iesniegšanas dienā, taču tam ir jābūt bijušam vismaz 3 mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas.

Man pieder puse mājas, par ko vēl maksāju hipotēku, un dārza mājiņa Lietuvā. Vai tās pārdos, ja pretendēšu uz atbrīvošanu no parādsaistībām?

Fiziskā persona, kurai ir nodrošinātie kreditori (kreditori, kuru prasījuma tiesības pret attiecīgo fizisko personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz attiecīgās fiziskās personas vai trešās personas mantu) vai kurai ir manta ārpus Latvijas Republikas nevar pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām. Zvērināts notārs šādā gadījumā neapliecinās (nepieņems) pieteikumu.

Esmu darba devējs. Vai varu pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām?

Ja darba devējam - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētam subjektam vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējam reģistrētai personai - nav sociālās apdrošināšanas maksājumu saistības pret nodarbinātajām personām, tad var pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām.

PAR PARĀDSAISTĪBĀM

Vai varu pretendēt uz atbrīvošanu no 10 000 eiro kredīta, ko man jāsāk atmaksāt pēc 3 mēnešiem?

Nē, visām parādsaistībām kopā (tātad pamatparādam un blakus saistībām) jābūt robežās no vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (pašreiz – 500 eiro) līdz 5 000 eiro. Turklāt parādsaistībām kopumā vai daļā jābūt tādām, ko jau ir pienākums atmaksāt.

Vai es varu prasīt atbrīvojumu arī no stāvvietas vai komunālo pakalpojumu parādiem vai administratīvajiem sodiem?

Atbrīvošana no parādsaistībām paredzēta konkrētiem parādu veidiem – tādiem, kas radušies no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, kas noslēgts ar kredīta devēju, kas ir tiesīgs sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumus Latvijas Republikā. Tā kā stāvvietas un komunālo pakalpojumu parādi, kā arī administratīvie sodi neizriet no patērētāja kreditēšanas līgumiem, tad no tām atbrīvot nedrīkst.

Vai atbrīvošana ir iespējama jebkādām parādsaistībām, kas izriet no patērētāja kreditēšanas līguma, un ir 500-5 000 eiro apmērā?

Parādsaistību uzskaitījumā neietvers un attiecīgi no tām nedrīkstēs atbrīvot arī tad, ja:

1) parādsaistības būs radušās, noslēdzot patērētāja kreditēšanas līgumu, saskaņā ar kuru kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nodota kāda lieta un parādnieka atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu (piemēram, kā lombarda gadījumā);

2) parādsaistības būs radušās pēdējo triju mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas;

3) parādsaistību segšanai novirzīti līdzekļi mazāk nekā 20 procentu apmērā no attiecīgo parādsaistību sākotnējā apmēra neatkarīgi no tā, vai tie novirzīti procentu maksājumu vai pamatparāda segšanai.

PAR IEROBEŽOJUMIEM

Pirms 6 mēnešiem izgāju fiziskās personas maksātnespējas procesu. Vai varu uzreiz prasīt atbrīvošanu no parādsaistībām?

Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav piemērojama, ja fiziskai personai ir liegta piekļuve arī fiziskās personas maksātnespējas procesam. Līdz ar to, kamēr uz fizisko personu ir attiecināms kāds no Maksātnespējas likuma 130. pantā noteiktajiem ierobežojumiem, arī uz atbrīvošanu no parādsaistībām nevar pretendēt.

Vai varēšu vēl atkārtoti pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām, ja vienreiz to jau būšu saņēmis?

Atkārtoti saņemt atbrīvošanu no parādsaistībām nevar. Turklāt neatkarīgi no tā, vai atbrīvošana vēlāk tika atcelta.

PAR NORISI

Es iesniedzu pieteikumu zvērinātam notāram. Vai ar to arī viss beidzas un esmu atbrīvots no parādsaistībām?

Noteikti nē. Pieteikuma iesniegšana ir tikai sākums. Pēc tās jau no paša sākuma ir jāsadarbojas ar zvērinātu notāru. Turklāt pēc pieteikuma iesniegšanas ir aizliegts uzņemties jaunas saistības, kas izriet no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

Zvērināts notārs izvērtēs sniegto informāciju, ja nepieciešams, lūgs to precizēt. Ja zvērināts notārs nekonstatēs neatbilstību vai kādu no ierobežojumiem, tad pieteikumu apliecinās. Vienlaikus parādnieks tiks brīdināts par kriminālatbildību par apzināti nepatiesa pieteikuma iesniegšanu un parādniekam zināmu faktu un lietas apstākļu apzinātu noklusēšanu zvērinātam notāram.

Vai es varu atsaukt savu pieteikumu, ja pārdomāju?

Jā, pieteikumu var atsaukt, bet tikai 14 dienu laikā no tā apliecināšanas. Atsaukums jāiesniedz zvērinātam notāram rakstveidā.

Kā kreditori zinās par to, ka esmu uzsācis šo procesu? Vai man viņi ir jāinformē?

Ja pieteikums netiks atsaukts, tad zvērināts notārs pats informēs parādnieku, pieteikumā norādītos kreditorus un zvērinātu tiesu izpildītāju, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku.

Tāpat informācija tiks nodota publicēšanai maksātnespējas reģistrā. Tajā jebkurš varēs pārliecināties par to, vai parādniekam ir uzsākta vai ir bijusi atbrīvošana no parādsaistībām.

Aptuveni cik ilgs laika posms aizņem process parādu atbrīvošanai?

No dienas, kad beidzas iespēja atsaukt pieteikumu, līdz dienai, kad zvērināts notārs varēs lemt par atbrīvošanu no parādsaistībām, paies aptuveni 6 mēneši. Šajā laikā parādniekam jāapgūst finanšu pratības kursi. Tāpat ir risināmi kreditoru iebildumi, ja tādi būs saņemti.

Kur es varu apgūt finanšu pratības kursus un vai man par tiem būs jāmaksā?

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām kontekstā jāapgūst Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātie finanšu pratības kursi. Nodarbinātības valsts aģentūra tos nodrošina bez maksas caur tās e-pakalpojumu – elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”. Vairāk informācijas un padomi par kursu apguvi pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

PAR SEKĀM

Esmu atbrīvots no parādsaistībām. Ko tagad?

Pēc atbrīvošanas no parādsaistībām sākas divu gadu uzraudzības periods. Tā laikā:

1) jāturpina pildīt visas saistības, no kurām nav saņemts atbrīvojums;

2) triju mēnešu laikā jāapmeklē sākotnējā konsultācija sociālajā dienestā;

3) jāuzsāk darba tiesiskās attiecības vai saimnieciskā darbība, vai jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā (ja vien jau neveic kādu no darbībām, nesaņem vecuma pensiju, nav sasniedzis pensijas vecumu vai nepastāv citi objektīvi iemesli, proti, darbnespēja).

Šo divu gadu laikā parādniekam aizliegts uzņemties un kreditoram aizliegts izsniegt attiecīgajai fiziskajai personai no patērētāja kreditēšanas līguma izrietošas saistības.

Kas notiks, ja pēc atbrīvošanas no parādsaistībām neievērošu kādu no likuma prasībām?

Kreditors vai cita persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas, vai noteiktos gadījumos arī zvērināts notārs var iesniegt tiesā pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu. Ja tiesa lems atbrīvošanu atcelt, tiks atjaunotas visas parādsaistības, kas bija spēkā dienā, kad tika iesniegts pieteikums.

Turklāt pieteikumu par atbrīvošanas atcelšanu var iesniegt arī tad, ja pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām ir sniegtas nepatiesas ziņas, kuru dēļ fiziskā persona nepamatoti atbrīvota no parādsaistībām.

Kad varu atkal izmantot iespēju atbrīvoties no parādsaistībām?

Atbrīvošanu no parādsaistībām (arī ja tā vēlāk atcelta) var izmantot tikai VIENU reizi un fiziskās personas maksātnespējas procesu – pēc trīs gadiem.

Informācija pieejama arī Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Pielikumi:
Procesa shēma
Atbrīvošanas nosacījumi un kārtība