Par atļauju ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām

2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 378 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz atļauju ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām, un maksa par atļaujas izsniegšanu”, kas noteic kārtību, kādā izsniedzama atļauja saņemt ziņas no zvērināta notāra lietas, kā arī nosaka maksas apmēru par atļaujas izsniegšanu, tās atbrīvojumus un samazinājumus.

Līdz šim apgabaltiesas priekšsēdētājs, bet tagad – Latvijas Zvērinātu notāru padome (turpmāk – Padome) izsniedz vai atsaka atļauju ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām pēc personas motivēta iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas. 

Iesniegums par atļauju saņemt ziņas 

Adresējot iesniegumu Padomei par atļauju saņemt ziņas no zvērināta notāra lietas, jānorāda
· fiziskās personas vārdu, uzvārduun personas kodu (ja tāda nav – dzimšanas gadu, dienu, mēnesi); 
· juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja tāds ir, 
· adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, ja iesniegumu iesniedz elektroniski; 
· kādas konkrēti ziņas un no kura zvērināta notāra, norādot vārdu un uzvārdu, lietas sniedzamas.

Ņemot vērā to, ka praksē iesniedzējam var nebūt zināms konkrēts zvērināts notārs, no kura lietas ziņas saņemamas, iesniegumā nepieciešams norādīt informāciju, kas ļauj Padomei to noskaidrot. Piemēram, notariālā kārtībā apliecinātu darījumu veidu un notariālā akta, no kura sniedzamas pieprasītās ziņas, dalībnieka/-u vārdus un uzvārdus, personas kodu. Padome trūkstošo informāciju noskaidros Aktu un apliecinājumu reģistrā. 

Tāpat, ņemot vērā notariālo darbību veikšanā ievērojamo konfidencialitātes principu, iesniegumā norādāms:
· pamats un pierādījumi par to, ka ziņas no zvērināta notāra lietas nepieciešamas iesniedzēja tiesību vai tiesisko interešu aizsardzībai, 
· pamatojumu tam, ka konkrētās ziņas nav iegūstamas citā likumā noteiktajā kārtībā
· citu informāciju, kas var būt svarīga iesnieguma par atļaujas izsniegšanu izskatīšanā.

Iesniegumam pievienojami dokumenti, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus, kā arī dokumentu, kas apliecina maksas par atļaujas izsniegšanu samaksu, ja persona nav no tās atbrīvotavai arī iesniegumā nav izteikts lūgums samazināt maksu. 

Iesniegumu var iesniegt klātienē vai pa pastu. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 20-8, Rīga, LV-1010. Elektroniski – sūtot uz info@latvijasnotars.lv.

Ja iesniegumu iesniedz pārstāvis, iesniegumam pievienojama notariāli apliecināta pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties pilnvaras devēja interesēs. 

Maksa par atļaujas izsniegšanu

Maksas apmērs par atļauju izsniegšanu ir noteikts, ņemot vērā Padomes izdevumus valsts pārvaldes uzdevuma deleģējuma pilnvērtīgai izpildei, un viena iesnieguma izskatīšanas izmaksas ir 45 euro.

Ja iesniegumu iesniegušas vairākas personas vai iesniegumā iekļauts lūgums izsniegt atļauju ziņu saņemšanai no vairākām zvērināta notāra lietām vai par vairākām tiesiskām situācijām, iepriekš minēto maksājumu veic par katru lūgumu atsevišķi.

Notariāta likumā noteikts, ka no maksas par atļaujas izsniegšanu ir atbrīvota ārvalsts amatpersona vai iestāde, kura iesniegusi starptautisko tiesiskās palīdzības lūgumu izsniegt ziņas no zvērināta notāra lietas. Arī trūcīgas un maznodrošinātas personas ir atbrīvotas no maksas par atļaujas izsniegšanu. Par citu fizisko un juridisko personu atbrīvošanu no atlīdzības samaksas vai atlīdzības samazinājumu un tā apmēru lemj Padome, ņemot vērā personas lūgumu un analizējot katru situāciju individuāli. 

Maksu par atļaujas izsniegšanu samaksā skaidrā naudā Padomes birojā vai ieskaita norēķinu kontā:

Latvijas Zvērinātu notāru padome
Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000349625
AS “SEB banka”
Bankas kods - UNLALV2X
Norēķinu konta Nr. LV04UNLA0002200700649

Iesniegumu izvērtēšana

Padome mēneša laikā izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atsaka to izsniegt. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu Padome nosūta iesniedzējam un zvērinātam notāram, no kura lietas ziņas izsniedzamas.

Padomei ir tiesības iesniegumu atstāt bez virzības un noteikt termiņu trūkumu novēršanai, ja iesniegumā nav norādīta prasītā informācija vai tā norādīta nepietiekamā apjomā, vai nav samaksāta maksa par atļaujas izsniegšanu. 

Padome var arī pieprasīt papildu informāciju, kas pamato iesniedzēja tiesības vai tiesiskās intereses saņemt ziņas no zvērināta notāra lietas.