Pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla mantošana pie zvērināta notāra

Līdz ar jauno gadu pensiju 2. līmeņa dalībniekiem ir tiesības novēlēt kādam citam savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu. Katram, kurš ir pensiju 2. līmeņa dalībnieks un vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, no 2020. gada 1. janvāra var noteikt, kā tiks izmantota viņa pensiju 2. līmeņa uzkrājums, ja viņš nomirs līdz savas pensijas sasniegšanai.

Iespējamās izvēles ir: 
1. Pievienot savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu konkrēta paša izvēlēta cilvēka pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam
2. Atstāt to mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā
3. Atstāt ieskaitīšanai valsts pensiju speciālajā budžetā

Svarīgi! Izvēle nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā un izvēle pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam ir divas atšķirīgas lietas. Izvēle pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam nav saistāma ar mantošanu Civillikuma kontekstā. Tāpēc, ja cilvēkam ir zināma viena konkrēta persona, kurai viņš vēlas atstāt tikai savu pensijas uzkrājumu (bet ne visu pārējo savu mantu un īpašumus), tad ir jāizdara izvēle nevis par labu mantošanai, bet norādot VSAA reģistrā konkrēto cilvēku (augstāk minētā 1. izvēle). 

Ja tiek izdarīta izvēle par uzkrātā kapitāla atstāšanu mantošanā, tad reģistrā konkrētas personas nav jānorāda. Mantošana Civillikuma noteiktajā kārtībā notiek pie zvērināta notāra, un šādas izvēles gadījumā arī pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiks iekļauts kopējā mantojuma masā. Tiem, kam uz mantojuma atstājēja nāves brīdi būs tiesības uz viņa mantojumu (uz visu mantu, t.sk. šo konkrēto uzkrājumu), būs jāvēršas pie zvērināta notāra mantojuma lietas kārtošanai. 

Ja cilvēks vēlas novēlēt savu mantojumu (ne tikai pensijas uzkrājumu) konkrētām personām, tad viņam ir jāsastāda testaments vai mantojuma līgums. Lai mantojumu saņemtu, tiem, kas ir tuvākās šķiras likumiskie mantinieki (laulātais un bērni), tad nav jādara nekas, jo viņi mantos tāpat, tā kā 2. pensiju līmenī uzkrātais kapitāls tiks iekļauts kopējā mantojuma masā jeb mantošanai kopā ar visu mirušā mantu. 

Piemēram, ja cilvēks vēlas savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu novēlēt tikai savam laulātajam, bet ne bērniem, tad viņam jāizdara izvēle pievienot savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu konkrētas personas pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam, norādot savas sievas vai vīra vārdu un uzvārdu un personas kodu. Savukārt, ja cilvēks vēlas, lai viņa pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu manto gan laulātais, gan bērni (kopā ar visu pārējo viņa mantu un īpašumiem), tad viņam jāizdara izvēle atstāt to mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, jo viņa likumiskie mantinieki ir bērni un laulātais.

Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu varēs uzzināt pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietu. Zvērināts notārs elektroniski pieprasīs un saņems no VSAA informāciju par mirušās personas mantojamā pensiju 2. līmeņa kapitāla apmēru un iespējamām parādsaistībām pret VSAA. Tāpat zvērināts notārs elektroniski iesniegs VSAA informāciju no mantojuma apliecības un nosūtīs iesniegumu/s no mantinieka/iem. Pašam mantiniekam tikai būs jāizvēlas, kā saņemt viņam pienākošos daļu – kā pārskaitījumu no VSAA bankas kontā vai pievienojot savam pensiju 2. līmeņa kapitālam. Par šo mantinieka izvēli VSAA elektroniski informēs notārs.

Pēc informācijas no zvērināta notāra iesniegtās mantojuma apliecības (un mantojuma sadales līguma, ja tāds noslēgts) VSAA aprēķinās mantiniekam/iem pienākošos summu, kas veidosies no:
- 80% kapitāla, kas uzkrājies pensiju 2. līmenī līdz 2019. gada 31. decembrim (pārējos 20% VSAA pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un izmantos pensiju izmaksai esošajiem pensionāriem);
- 100% kapitāla, kas uzkrājies kopš 2020. gada 1. janvāra.

VSAA veiks naudas pārskaitījumu atbilstoši mantinieka/u izvēlei mēneša laikā, pēc mantinieka/u iesnieguma/u un informācijas no mantojuma apliecības saņemšanas.

Visa informācija par pensiju 2. līmeņa kapitāla novēlēšanu VSAA lapā – www.kampensiju.lv