Vekseļa protestēšana- soli pa solim

Vekselis ir vērtspapīrs, kas satur vekseļa devēja abstraktu saistību sagādāt vekseļa turētājam noteiktu naudas summu. 

Latvijā vekselis ir privāts dokuments, tomēr saskaņā ar Vekseļu likumu zvērinātam notāram jātaisa vekseļa protesta akts, kas var tikt iesniegts saistību bezstrīdus piespiedu izpildei.